ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

ESPA LOGO

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Στο πλαίσιο της παρούσας δράσης ενισχύονται (α) άνεργοι και (β) φυσικά πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα ή και συνεργασίες/ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέα επιχείρηση. Οι δυνητικοί δικαιούχοι της ∆ράσης κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα   παρακάτω:
Κατηγορία ∆ικαιούχων Α: ¶νεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
Κατηγορία ∆ικαιούχων Β: Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες  χωρίς  να  έχουν  σχέση μισθωτής  εργασίας  και χωρίς να        λαμβάνουν  σύνταξη γήρατος  κατά την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της  πρόσκλησης. ∆εν είναι  επιλέξιμοι  οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσας δράσης   και στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρηματιών με μικτή δραστηριότητα δεν θεωρείται   ότι ασκείται   εμπορική   δραστηριότητα   εφόσον   τα   δηλούμενα   εξ’  αυτής ακαθάριστα έσοδα αντιπροσωπεύουν  έως  και  το  25%  των συνολικών ακαθαρίστων  εσόδων από  επιχειρηματική δραστηριότητα (αποκλειόμενης της αγροτικής δραστηριότητας – φορολογικό έτος   2015).
Επιτρέπονται οι  συνεργασίες  μεταξύ των  δικαιούχων  της  ίδιας ή και  διαφορετικών   κατηγοριών από τις προαναφερόμενων, με σκοπό   την ίδρυση νέας μικρής ή πολύ μικρής   επιχείρησης σε μια από τις ακόλουθες νομικές μορφές: Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., ΙΚΕ, Κοινωνικές Επιχειρήσεις του    Ν. 4019/2011 και Συνεταιριστικές επιχειρήσεις.
Οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν κάνει έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στο διάστημα από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής  του  επιχειρηματικού  σχεδίου έως και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών   ένταξης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής
Οι δικαιούχοι, που θα ενισχυθούν στο πληρούν σωρευτικά τα ακόλουθα:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α – ΑΝΕΡΓΟΙ
Οι δικαιούχοι, που θα ενισχυθούν στο πλαίσιο  των  επιχειρηματικών  σχεδίων  θα  πρέπει να:
1. Να είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώο ανέργων του ΟΑΕ∆ κατά την υποβολή της αίτησης.
2. Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου  (ΑΦΜ).
3. Κάθε  επιλέξιμο  φυσικό  πρόσωπο  να  συμμετέχει     στην υποβολή μίας   μόνο  αίτησης χρηματοδότησης επιχειρηματικού σχεδίου (είτε αυτοτελώς είτε ως  εταίρος).
4. Να  συστήσουν  επιχειρήσεις  αποκλειστικά  με  μία  από  τις  ακόλουθες     επιχειρηματικές
μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιριστική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011.
5. Να κάνουν έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας ΜΟΝΟ στους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς ∆ραστηριότητας (Κ.Α.∆.  2008), όπως  αυτοί ορίζονται από την   ημερομηνία  ηλεκτρονικής υποβολής   της  αίτησης χρηματοδότησης   έως   και την καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης των δικαιολογητικών ένταξης που θα οριστεί στην απόφαση  με τον Προσωρινό κατάλογο δυνητικών δικαιούχων της Πράξης, τους οποίους   θα πρέπει να διατηρήσουν καθ’ όλη τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου. Επιπρόσθετα να  διαθέτουν ΜΟΝΟ επιλέξιμους ΚΑ∆,  καθ’  όλη  τη  διάρκεια  του επιχειρηματικού σχεδίου.
6. Να λειτουργήσουν νόμιμα εντός της Ελληνικής  Επικράτειας.
7. Το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία  επιχείρηση,  συμπεριλαμβανομένης  της  ενίσχυσης από  αυτή τη  ∆ράση, να  μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα   σε   μία   τριετία   (τρέχον ημερολογιακό   έτος   και   τα   δύο (2)   προηγούμενα ημερολογιακά έτη) ενίσχυσης πριν   από   τον   χρόνο χορήγησης του   εννόμου   δικαιώματος της
8. Να  μην έχουν  ενταχθεί  σε  συγχρηματοδοτούμενα  προγράμματα  με την  ιδιότητα  του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία  ή  του εταίρου σε επιχορηγούμενη  εταιρεία,  από την 1/1/2012 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, πλην προγραμμάτων κατάρτισης. Εφόσον το επιχειρηματικό τους σχέδιο ενταχθεί στο πλαίσιο  της παρούσας πρόσκλησης θα πρέπει να προσκομίσουν υπεύθυνη δήλωση ότι από την ημερομηνία  υποβολής  της  αίτησης  χρηματοδότησης  μέχρι  και  την  ημερομηνία ένταξής τους  δεν  έχουν  ενταχθεί  σε  άλλα  προγράμματα  ή/και  έγγραφη  παραίτησή  τους   από αίτηση χρηματοδότησής τους από άλλο Ε.Π., εάν αυτή βρίσκεται σε φάση αξιολόγησης. Η αίτηση θα πρέπει να φέρει σφραγίδα γνωστοποίησης από την οικεία ∆ιαχειριστική  Αρχή  του  Ε.Π. ή τον αρμόδιο ΕΦ.
Το σύνολο των ως άνω προϋποθέσεων συμμετοχής ισχύουν και στην περίπτωση των εταιρικών σχημάτων, για κάθε δικαιούχο/ εταίρο   ξεχωριστά.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β – ΑΣΚΟΥΝΤΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ   ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1. Να  είναι    ατομικοί επιχειρηματίες        παροχής        υπηρεσιών     οι       οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες  χωρίς  να   έχουν σχέση μισθωτής  εργασίας   και χωρίς  να  λαμβάνουν σύνταξη γήρατος κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης. ∆εν είναι επιλέξιμοι  οι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν εμπορική δραστηριότητα. Για τους σκοπούς της παρούσης και στις περιπτώσεις ατομικών  επιχειρηματιών

Α/Α Κατηγορία Ενέργειας – ∆απάνης Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό-ποσό στον προϋπολογισμό του επιχειρηματικού σχεδίου
1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες,  κα.)  

 

60%

2. ∆απάνες για αμοιβές τρίτων (νομικής, συμβουλευτικής, λογιστικής υποστήριξης, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου και επαγγελματικής κατάρτισης, κ.α.)  

 

8%

3. ∆απάνες          προβολής,      δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις  

15%

4. Αποσβέσεις     παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση4 εξοπλισμού 30% ΕΚΤ

(χωρίς χρήση ρήτρας ευελιξίας)

5. Αγορά5            /Χρηματοδοτική        μίσθωση εξοπλισμού6 / ∆ιαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας  

40%

με χρήση ρήτρας ευελιξίας

6. Προμήθεια αναλωσίμων  

15%

7. Ασφαλιστικές εισφορές        δικαιούχου

(επιχειρηματία/εταίρωνν)

 

30%

8. Μισθολογικό   κόστος   για  νέα/ες    θέση/εις

(ΝΘΕ)

 

24.000€

9. ∆απάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης  για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας  

 

20%

 

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης του δικαιούχου για χρηματοδότηση

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ– ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης Στο πλαίσιο της ∆ράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια με κατώτατο επιλέξιμο    προϋπολογισμό (∆ημόσια  ∆απάνη)  15.000€   και  ανώτατο  60.000€,  για     την κάλυψη   σε ποσοστό 100% επιλέξιμων δαπανών για διάστημα μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξής   τους.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων ορίζεται η 17/03/2016 με καταληκτική ημερομηνία την 27/04/2016.

Αφήστε μια απάντηση