ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 2014-2020

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη

ESPA LOGO

∆ράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ΕΣΠΑ 2014 – 2020

∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Επιλέξιμες στο πλαίσιο της  παρούσας δράσης είναι οι υφιστάμενες και νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις ως εξής:
α. Υφιστάμενες επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ και Γ’ κατηγορίας, οι οποίες μέχρι 31/12/2015 έχουν κλεισμένες δύο ή περισσότερες διαχειριστικές χρήσεις ή
β. Νέες επιχειρήσεις που δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των
υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31/12/2015.
Διαθέτουν μέχρι 31/12/2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ και
Διαθέτουν κατά την έγκριση  του επενδυτικού σχεδίου τον ΚΑΔ που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/ους ΚΑΔ, στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.
Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις νέες μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις.

∆εν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:

– οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και οι εταιρείες στο κεφάλαιο ή τα δικαιώματα ψήφου των οποίων  συμμετέχουν, άμεσα ή έμμεσα, με ποσοστό μεγαλύτερο του είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) οι Ο.Τ.Α. και όλοι οι παραπάνω δημόσιοι φορείς μεμονωμένα ή από κοινού

– επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη  οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising. Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης, κλπ).

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης είναι οι ακόλουθες:

– να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για τη/ις δραστηριότητα/ες  στην/ις οποία/ες δραστηριοποιείται. Στην περίπτωση που το επενδυτικό σχέδιο  αφορά σε ΚΑΔ, στον οποίο δεν έχει δραστηριοποιηθεί η εταιρεία, η επιχείρηση υποχρεούται να προσκομίσει την άδεια λειτουργίας πριν την καταβολή της τελευταίας πληρωμής.  Επιχειρήσεις που στερούνται της απαιτούμενης νόμιμης άδειας λειτουργίας, καθώς και επιχειρήσεις των οποίων η άδεια έχει λήξει χρονικά και δεν έχουν υποβάλλει αίτηση για έκδοση ανανεωμένης άδειας λειτουργίας μέχρι την ημερομηνία υποβολής της πρότασης απορρίπτονται εξ αρχής από τη δράση.

– να δραστηριοποιείται στην Ελληνική επικράτεια και να πραγματοποιήσει επένδυση αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια.

– να λειτουργεί αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4019/2011 [ΚΟΙΝΣΕΠ]).

– να μην αποτελεί προβληματική επιχείρηση κατά την έννοια που δίδεται στο δίκαιο περί κρατικών ενισχύσεων.

– να μην είναι υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση.

– να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης. Το κράτος υποχρεούται να αναστείλει την χορήγηση νέας ενίσχυσης σε δικαιούχο, εις βάρος του οποίου εκκρεμεί εκτέλεση προηγουμένης απόφασης ανάκτησης. Επομένως, αφενός η χορηγούσα αρχή κάθε φορά που πρόκειται να χορηγήσει νέα ενίσχυση σε μια επιχείρηση πρέπει να ελέγχει εάν εκκρεμεί εις βάρος της ανάκτηση προηγουμένης ενίσχυσης, αφετέρου η αιτούμενη την ενίσχυση επιχείρηση υποχρεούται να δηλώνει, μέσω υπεύθυνης δήλωσης, εάν εκκρεμεί σε βάρος της διαδικασία ανάκτησης.

– να διαθέτει ή να δεσμευθεί με υπεύθυνη δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου ότι μέχρι την ολοκλήρωση της δράσης/επένδυσης θα μεριμνήσει για τις κατάλληλες υποδομές και υπηρεσίες με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε αυτές, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο, ατόμων με αναπηρία, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 7 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006. . Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές, όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.).

– να υποβάλλει έως ένα επενδυτικό σχέδιο ανά Α.Φ.Μ.

– το επενδυτικό σχέδιο (φυσικό και οικονομικό αντικείμενο) να μην έχει ολοκληρωθεί, πριν την ημερομηνία υποβολής της πρότασης.

– να υποβάλλει στο επενδυτικό σχέδιό του δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– να δεσμευτεί ότι το επενδυτικό του σχέδιο δεν έχει υποβληθεί για ένταξη και δεν θα υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

– το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η ενιαία επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών) μέσα σε μία τριετία (τρέχον ημερολογιακό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Υπογραμμίζεται ότι όλες οι ανωτέρω συνθήκες αποτελούν σωρευτικά απαραίτητες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας και συμμετοχής στη δράση. Η μη ικανοποίηση κάθε μίας εξ αυτών αποτελεί συνθήκη αποκλεισμού του επενδυτικού σχεδίου. Συνεπώς η μη ικανοποίησή τους ή η ελλιπής ή ανύπαρκτη τεκμηρίωση για την ικανοποίησή τους αποτελεί λόγο απόρριψης του επενδυτικού σχεδίου.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Τα υποβαλλόμενα επενδυτικά σχέδια αφορούν αποκλειστικά τους ακόλουθους στρατηγικούς τομείς προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) :

·                     Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων

·                     Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)

·                     Υλικά / Κατασκευές

·                     Εφοδιαστική Αλυσίδα

·                     Ενέργεια

·                     Περιβάλλον

·                     Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

·                     Υγεία-Φάρμακα.

Οι επιλέξιμες κατηγορίες επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) ορίζονται αναλυτικά στο Παράρτημα της παρούσας Αναλυτικής Πρόσκλησης. Δεν μπορούν να υπαχθούν στη δράση οι μη επιλέξιμοι κλάδοι όπως ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Συνθήκης

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ

Ως  ημερομηνία   έναρξης   επιλεξιμότητας   δαπανών  ορίζεται  η  ημερομηνία

δημοσίευσης της πρόσκλησης.

Κατά τη διαμόρφωση του προτεινόμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από την επιχείρηση, είναι υποχρεωτική η σύνδεση των αιτούμενων δαπανών με τις παρακάτω κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών:

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος 40%
2. Μηχανήματα – Εξοπλισμός 90%
3. ¶ϋλες Δαπάνες 100% και σε κάθε περίπτωση  μέχρι 100.000€
4. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

με την υποστήριξη από το ΕΚΤ (χρήση ρήτρας ευελιξίας, άρθρο 98 ΚΑΝ ΕΕ 1303/2014 και άρθρο 2 παρ. 3 της ΥΑΕΚΕΔ)

40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως:

12.000,00€ ανά ΕΜΕ (υφιστάμενη ή/και νέα) και μέχρι δύο ΕΜΕ

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

 

 

Α. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ

 

 

1.1      Κτιριακές  υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης

1.1.1 Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής,  αποθήκευσης, διάθεσης  και  διοίκησης των  επιχειρήσεων.

1.1.2 Παρεµβάσεις για τη βελτίωση, αναβάθμιση και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.

1.1.3 Οποιασδήποτε μορφής συστήματα αυτοματοποίησης που σχετίζονται µε κτιριακή υποδομή.

1.1.4 Κατασκευές, διαμορφώσεις, επεκτάσεις, διαρρυθμίσεις των κτιριακών εγκαταστάσεων (καθώς και των βοηθητικών εγκαταστάσεων και του περιβάλλοντος χώρου), οι οποίες στοχεύουν στο να διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ΑμεΑ, σύμφωνα με τις Οδηγίες Σχεδιασμού για ΑμεΑ «Σχεδιάζοντας για όλους» του ΥΠΕΚΑ. Απαραίτητες προϋποθέσεις  για την υλοποίηση των κτιριακών δαπανών είναι:

– η προσκόμιση της απαιτούμενης σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό Κανονισμό αδειοδότησης για τις εκτελούμενες εργασίες.

– η ύπαρξη  ιδιοκτησίας ή παραχώρησης χρήσης ή μίσθωση ή νόμιμη σύσταση επικαρπίας επί του ακινήτου σε ισχύ κατά το χρόνο πραγματοποίησης της δαπάνης και  για χρονικό διάστημα τουλάχιστον έξι (6) ετών. Η περίοδος της εξαετίας υπολογίζεται από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης. Η ιδιοκτησία, η μίσθωση, η σύσταση επικαρπίας ή η παραχώρηση χρήσης θα πρέπει να καταδεικνύεται με το 1ο αίτημα πιστοποίησης και πριν την καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης. Ειδικά για ανέγερση κτιρίου κάθε χρήσης, το μισθωτήριο πρέπει να είναι δώδεκα (12) έτη από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της επένδυσης.

Σημειώνεται ότι:

– Δεν είναι επιλέξιμες οι εργοδοτικές εισφορές για κατασκευαστικές εργασίες και οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.

– Δεν είναι επιλέξιμες οι υποχρεωτικές και σχετιζόμενες είτε με την έκδοση αδειών είτε με την επίβλεψη δαπάνες.

– Δεν είναι επιλέξιμες στην παρούσα Κατηγορία δαπάνες μελετών ανακαίνισης, διακόσμησης και λοιπές παρεμφερείς δαπάνες μελετών.

 

1.2      Κτιριακές  υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

1.2.1 Κτιριακές εργασίες, ηλεκτρομηχανολογικές και ειδικές εγκαταστάσεις στους χώρους παραγωγής, αποθήκευσης, διάθεσης και διοίκησης των επιχειρήσεων που συνδέονται  άµεσα είτε µε εξοικονόμηση ενέργειας, είτε με την  προστασία του περιβάλλοντος, ήτοι:

– Αναβάθμιση του συστήματος κεντρικής θέρμανσης µε περιβαλλοντική μέριμνα.

– Χρήση αβαθούς γεωθερμίας.

– Αναβάθμιση συστημάτων παραγωγής θερμικής ενέργειας (λεβητοστάσια/ ατμοπαραγωγή κ.λ.π.), βελτίωση βαθμού απόδοσης.

– Αντικατάσταση υαλοπινάκων ή/και πλαισίων µε νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης που να πληρούν τις απαιτήσεις του Κανονισμού Ενεργειακής Αποδοτικότητας Κτιρίων.

– Θερμομόνωση κτιρίων.

– Φυτεμένο δώµα.

– Μόνωση  δικτύων μεταφοράς συστημάτων θέρμανσης/ψύξης.

2.1      Μηχανολογικός Εξοπλισμός

2.1.1 Προμήθεια  –  μεταφορά  – εγκατάσταση  νέων  σύγχρονων μηχανημάτων, συστημάτων αυτοματοποίησης και λοιπού εξοπλισμού που εξυπηρετούν την παραγωγή, αποθήκευση, διάθεση των  προϊόντων και τη λειτουργία της επιχείρησης.

2.1.2 Δαπάνες μετεγκατάστασης επιχειρήσεων: Αποσυναρμολόγηση, μεταφορά, εγκατάσταση παραγωγικού και μη εξοπλισμού, μεταφορά α΄υλών, ημιέτοιμων και ετοίμων προϊόντων και βοηθητικών υλών.

 

2.2      Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και Εξοικονόμηση Ενέργειας

2.2.1 Αγορά – μεταφορά – εγκατάσταση εξοπλισμού και συστημάτων  για την  προστασία του   περιβάλλοντος, ήτοι:

– Εγκατάσταση συστήματος ΑΠΕ ή αντλιών θερμότητας για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης ή/και θέρμανσης/ψύξης χώρων.

– Αντικατάσταση παλαιού συστήματος καυστήρα / λέβητα µε νέο υψηλής απόδοσης  ή µε σύστημα φυσικού αερίου.

– Εξοπλισμός και εργασίες για μείωση κατανάλωσης νερού.

– Συστήματα BEMS (Building Energy Management System).

– Αντιστάθμιση αέργου ισχύος ηλεκτρικών καταναλώσεων.

– Εξοπλισμός και εργασίες για τη διαχείριση των υγρών & στερεών αποβλήτων.

– Εξοπλισμός και εργασίες για τη μείωση αέριων ρύπων και όχλησης.

– Εξοπλισμός και εργασίες για τον περιορισμό της ρύπανσης του εδάφους, υπεδάφους, των υδάτων και της  ατμόσφαιρας.

– Εξοπλισμός και εργασίες για την παραγωγή ενέργειας από φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες (φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, γεωθερμία κλπ) και αποθήκευση  ενέργειας.

– Εξοπλισμός και εργασίες αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης του συστήματος κλιματισμού.

– Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση υβριδικού αερισµού µε ανεμιστήρες  οροφής.

– Εξοπλισμός και εργασίες για χρήση μηχανικού αερισµού (free cooling).

– Αντικατάσταση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών µε νέες ενεργειακής σήμανσης Α.

– Εγκατάσταση συστήματος ελέγχου επιπέδων φωτισμού µε αισθητήρες παρουσίας.

– Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων.

– Εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης.

– Αγορά ηλεκτροκίνητων οχημάτων για χρήση εντός του χώρου της επιχείρησης.

2.3      Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ

2.3.1 Αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών,  Ενσωμάτωση εξοπλισμού ΤΠΕ. Προμήθεια – μεταφορά – εγκατάσταση νέων σύγχρονων μηχανημάτων και λοιπού  εξοπλισμού πληροφορικής όπως πχ.  ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξοπλισμός μηχανογράφησης και ηλεκτρονικής δικτύωσης.

2.3.2 Κόστη Αδειών χρήσης λογισμικού ή σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μέχρι ένα έτος από το χρόνο προμήθειας. Στα παραδοτέα υλοποίησης θα πρέπει να είναι σαφής ο τρόπος παροχής της άδειας χρήσης λογισμικού ή υπηρεσίας, π.χ. per named/concurrent user, per server, /CPU κ.τ.λ.  Τα λογισμικά δύναται να αφορούν σε:

– αυτοματοποίηση της παραγωγής και των επιχειρηματικών και οικονομικών διαδικασιών

– ποιοτικό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων

– διασύνδεση των επιχειρήσεων με εθνικά ή διεθνή δίκτυα

– ανάπτυξη δραστηριοτήτων e- business, e-marketing και e-commerce

– σύνδεση σε e-marketplaces

– ψηφιακές εφαρμογές διαδικτυακής προβολής (π.χ search engine optimizations, accelerators κτλ)

– ανάπτυξη εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης

– ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων υποστήριξης INTRANET και EXTRANET,

– ανάπτυξη και εφαρμογή εξειδικευµένων προγραµµάτων διαχείρισης πελατών ή προσωπικού της επιχείρησης (τύπου ERP, CRM, HRMS)

– διαχείριση εγγράφων και υποστήριξη διαδικασιών.

2.3.3 Κόστη υιοθέτησης υπηρεσιών cloud computing.

2.3.4 Κόστος για την εγκατάσταση και τυχόν παραμετροποίηση του λογισμικού καθώς και το κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού. Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες μέχρι το 20% του κόστους αγοράς του αντίστοιχου λογισμικού.

2.4      Λοιπός Εξοπλισμός

2.4.1 Προμήθεια μεταφορικών μέσων διακίνησης προϊόντων και πρώτων υλών εντός του χώρου παραγωγής  (τύπου κλαρκ).

2.4.2 Προμήθεια μεταφορικού μέσου επαγγελματικής χρήσης μέχρι του ποσού των 15.000€, αποκλειόμενης ρητώς της αγοράς επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης, εφόσον δικαιολογείται από την άσκηση δραστηριότητας της επιχείρησης  και δεν προορίζεται για εκμίσθωση.

2.4.3 Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, όπως:

– μηχανές και έπιπλα γραφείου. Η δαπάνη για έπιπλα γραφείου δεν δύναται να υπερβαίνει το 10% της συνολικής επιχορηγούμενης δαπάνης της κατηγορίας.

– εξοπλισμός τηλεπικοινωνιών και αναβάθμιση υφιστάμενων συστημάτων τηλεπικοινωνίας, τηλεφωνικά κέντρα.

Σημειώνεται ότι:

Ο προμηθευόμενος εξοπλισμός για να είναι επιλέξιμος θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας, καινούργιος, αμεταχείριστος και στην κυριότητα της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να προσκομίζουν σχετική βεβαίωση του οίκου κατασκευής ή του προμηθευτή.

Η δαπάνη χρηματοδοτικής μίσθωσης εξοπλισμού θεωρείται επιλέξιμη δαπάνη μόνο όταν ο εκμισθωτής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1665/1986 (ΦΕΚ 194 Α’), όπως ισχύει.

Εάν η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης λήγει μετά την τελική ημερομηνία έως την οποία λαμβάνονται υπόψη οι πληρωμές στο πλαίσιο του ΕΠ, θεωρούνται επιλέξιμες μόνον οι δαπάνες για τα ληξιπρόθεσμα μισθώματα που καταβλήθηκαν από τον μισθωτή έως την τελική ημερομηνία των πληρωμών στο πλαίσιο του ΕΠ.

3.1      Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.1.1 Μελέτη και σύνταξη εγχειριδίων για την ανάπτυξη και πιστοποίηση  διαχειριστικών συστημάτων στις διοικητικές, οικονομικές και παραγωγικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης.

3.1.2 Πιστοποίηση και τυποποίηση τελικών προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με αναγνωρισμένα πρότυπα (π.χ. CE).

3.1.3 Σχεδιασμός νέων προϊόντων, ετικέτας και συσκευασίας.

3.1.4 Πιστοποίηση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων – μετρήσεις απόδοσης και επαλήθευσης.

3.1.5 Βιομηχανικές επιθεωρήσεις.

 

Οι εν λόγω δαπάνες είναι επιλέξιμες με την προϋπόθεση ότι κατά την επαλήθευση /πιστοποίηση προσκομίζεται το σχετικό πιστοποιητικό –βεβαίωση του διαπιστευμένου φορέα, το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως την ημερομηνία της ολοκλήρωσης του έργου. Το κόστος ανάπτυξης, εγκατάστασης και πιστοποίησης δεν πρέπει να ξεπερνά τις 5.000 € ανά διαχειριστικό σύστημα.

 

3.2      Προβολή -Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.2.1 Έξοδα συμμετοχής σε Διεθνείς Εκθέσεις ή Επαγγελματικές Εκθέσεις του εσωτερικού ή του εξωτερικού υπό την προϋπόθεση ότι:

– η συμμετοχή να αφορά είτε στην προώθηση υφιστάμενων προϊόντων και υπηρεσιών σε νέες αγορές, είτε στην προώθηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών σε δεδομένες αγορές

– η επιχείρηση θα συμμετέχει για πρώτη φορά στην έκθεση και θα προσκομίσει σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα διοργάνωσης της έκθεσης.

Επιλέξιμη είναι η δαπάνη ενοικίασης και διαμόρφωσης του περιπτέρου, η εγγραφή στους καταλόγους της έκθεσης και το κόστος για τη μεταφορά και την ασφάλιση των εκθεμάτων. Δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες τα έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής των συμμετεχόντων.

3.2.2 Σχεδιασμός και παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού μέχρι ποσού 5.000€.

3.2.3 Διαφημιστικές καταχωρήσεις σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή μέχρι ποσού 5.000€. Δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη το κόστος για τη χρήση Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (π.χ. αγορά χρόνου σε ραδιοτηλεοπτικά/τηλεοπτικά  μέσα).

3.2.4 Σχεδιασμός λογοτύπου και εταιρικής ταυτότητας μέχρι ποσού 5.000€.

3.2.5 Αναβάθμιση υφιστάμενου διαδικτυακού τόπου (ιστοσελίδας) και δημιουργία-κατασκευή νέου διαδικτυακού τόπου, προσαρμογή υπάρχουσας ιστοσελίδας για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία μέχρι του ποσού  των 2.500€.

3.2.6 Δαπάνες προβολής σε ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής / επαγγελματικής δικτύωσης και άλλα σύγχρονα μέσα μέχρι ποσού 5.000€.

 

3.3      Ενέργειες για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών  και την προστασία της  πνευματικής ιδιοκτησίας  σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ή για την  απόκτηση και χρήση πατεντών και για τη μεταφορά τεχνογνωσίας.

3.3.1 Δαπάνες κατοχύρωσης  ευρεσιτεχνίας και βιομηχανικού σχεδιασμού.

3.3.2 Απόκτηση, μεταφορά και χρήση δικαιωμάτων τεχνογνωσίας ή και αδειών εκμετάλλευσης για την  υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.

 

3.4      Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη/Καθοδήγηση επιχειρήσεων που θα συμβάλει στην βελτίωση της οργάνωσης και  παραγωγικότητας των επιχειρήσεων, στην υποστήριξη καινοτομικής και τεχνολογικής επιχειρηματικότητας και θα υποστηρίζει τον προσανατολισμό προς νέες αγορές.

3.4.1 Δαπάνες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, που αφορούν νέες αγορές ή νέα προϊόντα / υπηρεσίες.

Αφήστε μια απάντηση